Phân phối lợi nhuận của tài khoản 421

Phân phối lợi nhuận của tài khoản 421. Xem bài này sẽ hiểu cách Cty phân phối lợi nhuận. Và giải thích mối quan hệ giữa 4211 và 4212

★★★VÍ DỤ MINH HỌA CỤ THỂ VÀ CHI TIẾT MỤC LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI CỦA KỲ NÀY VÀ CUỐI KỲ TRƯỚC CỦA CTY ĐƯỜNG QUÃNG NGÃI MÃ QNS TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2019★★★

(Các bạn xem cái này lá các bạn sẽ rõ). Xem tuần tự theo thứ tự từng hình

1. Hình 1 là cắt ra từ Bảng cân đối kế toán 2019

+421a là: 1.672.182.746.567 (Xem hình 3 sẽ rõ)=2.467.293.755.900-795.111.009.333=1.672.182.746.567

+421b là:1.141.073.926..066 (Xem hình 2+3 sẽ rõ):1.291.776.601.066-150.702.675.000=1.141.073.926.066

2. Hình 2: là lợi nhuận sau thuế của năm hiện hành trên báo cáo kết quả kinh doanh 2019: 1.291.776.601.066-

3. Hình 3: Là giải thích số liệu chỉ tiêu 421a và 421b trên bảng cân đối kế toán năm 2019. Được thuyết minh tại mục số 23 trên thuyết minh báo cáo tài chính

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP