Kiểm tra số liệu về mối quan hệ giữa các báo cáo tài chính trước khi nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế

KIỂM TRA SỐ LIỆU VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRƯỚC KHI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO CƠ QUAN THUẾ


CÂU HỎI: Khi bạn lập xong báo cáo tài chính. Các bạn so sánh mối quan hệ giữa các báo cáo như thế nào về mặt số liệu để các bạn biết là số liệu đúng để từ đó mới dám nộp cho Cơ quan thuế.


TRẢ LỜI: khi làm xong 4 báo cáo tài chính thì kiểm tra qua mối quan hệ giữa các báo cáo thông qua các chỉ tiêu sau: (nếu có chênh lệch thì tìm hiểu nguyên nhân để giải thích). Làm được điều này thì yên tâm nộp báo cáo tài chính

1. Chỉ tiêu 421b trên bảng cân đối kế toán bằng với chỉ tiêu 60 của kết quả kinh doanh. Tổng tài sản mã 270 bằng nguồn vốn mã 440

2. Giữa lưu chuyển tiền tệ và bảng cân đối kế toán: mã 70 của lưu chuyển tiền tệ số năm nay bằng với mã số 110 của bảng cân đối kế toán số cuối năm

3. Thuyết minh báo cáo tài chính thì phần CỘNG từng mục TRÊN thuyết minh PHẢI BẰNG số liệu thuyết minh của 3 BÁO CÁO TÀI CHÍNH còn lại.

=> LÀM ĐƯỢC 3 VẤN ĐỀ TRÊN THÌ YÊN TÂM NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

Xem cách kiểm tra số liệu từ loại 1 đến loại 9 trước khi lập báo cáo tài chính tại đây

Tóm tắt nhớ cách lập báo cáo tài chính tại đây

Xem hiểu từng khoản mục trong báo cáo kết quả kinh doanh tại đây

Xem hiểu từng khoản mục trong bảng cân đối kế toán tại đây


 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP