Mục đích Kết chuyển lãi lỗ đầu năm để làm gì

CÂU HỎI: Mục đích của nghiệp vụ chuyển lãi hoặc lỗ vào đầu năm là gì. Ví dụ bút toán kết chuyển đầu năm như sau Nợ  4212 Có 4211 (Chuyển lãi đầu năm). Hoặc Nợ 4211 Có 4212 (Chuyển lỗ đầu năm)

TRẢ LỜI:

Mục đích là để TÀI KHOẢN 4212 (Tên là Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối NĂM NAY): NÓ CHỈ Phản ánh kết quả kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận và xử lý lỗ của NĂM NAY (TỨC LÀ LỢI HOẶC LỖ CỦA NĂM HIỆN HÀNH MÀ THÔI). Ví dụ năm 2019 trên Báo cáo kết quả kinh đang lãi sau thuế là 100 triệu thì số dư của tài khoản 4212 cuối năm 2019 là 100 triệu. Ý LÀ NHƯ VẬY ĐÓ

Lưu ý: Nếu các bạn không làm nghiệp vụ kết chuyển lãi lỗ đầu năm thì điều gì sẽ xảy ra.=> LÚC NÀY LÀM CHO NGƯỜI ĐỌC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM HIỆN HÀNH SẼ HIỂU NHẦM tại chỉ tiêu 421b (Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối KỲ NÀY) trên bảng cân đối kế toán

CÒN TÀI KHOẢN 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối NĂM TRƯỚC: Phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh, tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ thuộc CÁC NĂM TRƯỚC. Tài khoản 4211 còn dùng để phản ánh số điều chỉnh tăng hoặc giảm số dư đầu năm của TK 4211 khi áp dụng hồi tố do thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố các sai sót trọng yếu của năm trước, năm nay mới phát hiện.

VÍ DỤ:để cho các bạn dễ hình dung về cách ghi nhận bút toán kết chuyển lãi lỗ đầu năm của tài khoản 4212 và 4211 qua 3 năm liên tục:

  • Cty hoạt động năm 2017 là năm đầu tiên và CÓ LỢI NHUẬN SAU THUẾ TRÊN BÁO CÁO LẾT QUẢ KINH DOANH CHỈ TIÊU 60 LÀ 100 triệu. Tức là Trong năm có nghiệp vụ Nợ 911 Có 4212 là: 100 triệu
  • Năm 2018 lỗ sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh chỉ tiêu 60 đang âm là 30 triệu . Tức là trong năm 2018 có nghiệp vụ Nợ 4212 Có 911: 30 triệu
  • Năm 2019 Cty lãi sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh chỉ tiêu 60 là 200 triệu.Tức là Trong năm có nghiệp vụ Nợ 911 Có 4212 là: 200 triệu

Vậy tổng cộng lợi nhuận sau thuế từ 2017 đến 2019 là (100-30+200=270 triệu). Hãy hạch toán từng tài khoãn 4211 và 4212 qua các năm cho các bạn dễ hình dung

GIẢI: Xem hình minh họa tài khoản 4212 và 4211 qua các năm như hình bên dưới

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

MUA SÁCH TỰ HỌC KẾ TOÁN DÀNH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT

Facebook Fanpage

Sửa

mọi thắc mắc liên hệ

Sửa

Thống kê truy cập

Sửa
TOP