Nguyên tắc kiểm tra số liệu từ loại 1 đến 9 để làm báo cáo tài chính cho chuẩn năm 2018

NHỚ NGUYÊN TẮC KIỂM TRA SỐ LIỆU NÀY ĐỂ LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO CHUẨN 2018

A. Tài khoản từ loại 1 đến loại 4 có số dư thì phải dùng phương pháp kiểm kê và đối chiếu công nợ để khẳng định lại số liệu tại 31/12/2018 là đúng.

✍Lưu ý: loại 1-4, Ngoài ra có thể đối chiếu sổ sách đang theo dõi từ loại 1 đến loại 4 với 1 báo cáo nào độc lập mà liên quan đến số liệu tài khoản mình đang theo dõi để khẳng định lại số liệu kế toán cũng được (Ví dụ như tài khoản 133,33311 có thể đối chiếu với Báo cáo là tờ khai thuế GTGT ....)

B.Từ loại 5 đến loại 8 thì áp dụng nguyên tắc là doanh thu và chi phí của năm nào thì hạch toán năm đó (Tức hạch toán đầy đủ). Đây là nguyên tắc đúng năm tài chính (Cơ sở dồn tích)

  • Ví dụ 1: Chi phi tiền thưởng năm 2018 thì phải ghi vào chi phí năm 2018 , cho du qua 2019 moi chi tien
  • Ví dụ 2: Chi phí lãi vay 2018 mà 2019 mới chi thì cũng trich trước chi phi lãi vay 2018
  • Ví dụ 3: Chi phí kiểm toán năm 2018 thì cũng trích trước chi phí năm 2018 mặc dù 2019 mới làm và có hóa đơn 2019 nhưng
  • Ví dụ 4: những khoản doanh thu đã ghi nhận 2018 mà chi phí tương ứng doanh thu chưa có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định pháp luật thì cũng phải trích trước (nguyên tắc phù hợp)
  • Ví dụ 5: nguyên tắc thận trọng, những khoản tổng thất tài sản có thể xảy ra thì phải lập dự phòng ví dụ như dự phòng nợ phải thu khó đòi, dự phòng chứng khoán kinh doanh, dự phòng hàng tồn kho

............................

✍Lưu ý: loại 5-8, thì chúng ta cũng có vài cách để kiểm tra xem là chi phí đã ghi đúng chưa và đủ chưa (Ví dụ 632 thì kiểm tra đối ứng có 155,1561, 154 ngoài ra kiểm tra bên xuất của nhập xuất tồn có khớp nhau không, Chi phí khấu hao thì kiểm tra đối với 214 và bảng khâu hao tài sản cố định có khớp nhau không, chi phí phân bổ thì xem bảng phân bổ 242 có khớp chi phí phân bổ không...

Xem bài những công việc cần làm từ tháng 12/2018 đến 30/09/.2019 tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP