Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 635 (chi phí tài chính) về số phát sinh

Làm sao biết kế toán làm đúng tài khoản 635(chi phí tài chính) về số phát sinh?

↪Trả lời

1. Đọc thông tư 200 về cách sử dụng tài khoản 635 là hạch toán gồm những gì trong đó (Ví dụ như chi phí lãi vay, chiết khấu thanh toán ch o khách hàng hưởng, lỗ chênh lệch tỷ giá lúc thanh toán, lỗ khi bán chứng khoán...nói chung xem TT200 để biết nội dung 635 gồm những gì=> Từ đó ghi nhận cho đúng tài khoản

2. Nhớ nguyên tắc này là doanh thu và chi phí năm nào thì hạch toán năm đó (GỌI LÀ ĐÚNG NIÊN ĐỘ, CÁI NÀY RẤT QUAN TRỌNG). Do đó, nếu cty có đi vay tiền thi tiền lãi đó cuối tháng 100% các bạn phải ghi nhận vào 635, không phân biệt đã trả tiền hay chưa. Nhưng lưu ý.

+Vay của công ty.Nếu vay của Công ty thì phải yêu cầu Công ty đó xuất hóa đơn cho Các bạn khoản lãi tiền đi vay vào cuối mỗi tháng cho dù chưa trả tiền để ghi nhận chi phí lãi vay vào cuối mỗi tháng. 100% phải có hóa đơn nhé. Và khoản lãi vay này không chịu thuế GTGT

+Nếu vay của ngân hàng thì ngân hàng đã có chứng từ đặc thù chính là hóa đơn khi các bạn trả tiền lãi đúng kỳ hạn thì đó chính là hóa đơn được tính vào chi phi được trừ. Khoản lãi vay nếu đến cuối tháng chưa trả mà qua tháng sau trả, các bạn có thể trích trước chi phí lãi vay để tính vào chi phí đúng kỳ

+Nếu vay của cá nhân thì không cần hóa đơn mà các bạn thu lại 5% khoản lãi để nộp thuế TNCN cho nhà nước. Chứng từ là hợp đồng vay và bảng tính lãi vay là được . Nhớ cho dù cuối tháng chưa trả mà qua tháng sau trả lãi tiền vay thì cuối tháng các bạn cũng trích trước

=>>>Lưu ý: nếu vay của ngân hàng và tổ chức thì khi nhận khoản tiền vay thì phải qua ngân hàng mà không được nhận bằng tiền mặt. Riêng vay của cá nhân thì được nhân bằng tiền mặt (TT09/2015)

3. Đối với các khoản vay bằng ngoại tệ thì cuối mỗi năm cũng phải đánh giá lại chênh lệch tỷ giá cuối năm theo TT200. Sau đó bù trừ tại tài khoản 413. Nếu lãi ghi vào 515b và lỗ ghi vào 635. Nhớ vấn đề lãi lỗ chênh lệch tỷ giá đánh góa lại cuối năm khi quyết toán thuế TNDN (xem TT78)

4. Xem kỷ những nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ phát sinh trong kỳ thì hạch toán tỷ giá có đúng ko, nếu lãi ghi vào 515, lỗ 635

Xem làm sao biết tài khoản 131 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 121 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 112 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 113 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 511 kế toán làm đúng, xem tại đây

Xem làm sao biết tài khoản 334 kế toán làm đúng, xem tại đây

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP