Phụ cấp không đóng bhxh (Các khoản bổ sung khác nào không tính vào thu nhập đóng bhxh)

CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC NÀO KHÔNG THUỘC VÀO THU NHẬP TÍNH ĐÓNG BHXH TỪ 1/1/2018 ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO

CÂU HỎI: 

  • Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP THEO LƯƠNG theo quy định tại KHOẢN 1 ĐIỀU NÀY(tức là ĐIỀU 30 CỦA TT59/2015/TT-BLDTBXH NGÀY 29/12/2015) . Đây là ý 1 (Ý 1)
  • Và CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC theo quy định tại ĐIỂM a KHOẢN 3 ĐIỀU 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH?. Đây là ý 2 (Ý 2)
  •  ĐƯỢC HIỂU NHƯ THẾ NÀO CHO ĐÚNG

TRẢ LỜI: 

Căn cứ pháp lý: Theo như Điều 30 của thông tư số 59/2015/TT-BLDTBXH NGÀY 29/12/2015 về vấn đề tiền lương đóng bhxh bắt buộc: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:
1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là MỨC LƯƠNG và PHỤ CẤP LƯƠNG theo quy định tại KHOẢN 1 và ĐIỂM a KHOẢN 2 ĐIỀU 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây được viết là Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH).

  • Khoản 1 Điều 4 của thông tư 47: Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
  • Điểm a khoản 2 Điều 4 của thông tư 47: Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU NÀY (tức là Điều 30 của Thông tư 59 như đề cập bên trên. Các bạn xem bên trên nhé) và các khoản bổ sung khác theo quy định tại ĐIỀM A KHOẢN 3 ĐIỀU 4 của THÔNG TƯ SỐ 47 /2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 .


•    Ý 1: MỨC LƯƠNG, PHỤ CẤP THEO LƯƠNG theo quy định tại Khoản 1 Điều này (ĐIỀU 30 CỦA TT59/2015/TT-BLDTBXH NGÀY 29/12/2015) NHƯ SAU:

1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là MỨC LƯƠNG và PHỤ CẤP LƯƠNG theo quy định tại KHOẢN 1 và ĐIỂM a KHOẢN 2 ĐIỀU 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (sau đây được viết là Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH).

  • Khoản 1 Điều 4 của thông tư 47: Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
  • Điểm a khoản 2 Điều 4 của thông tư 47: Phụ cấp lương theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương theo quy định TẠI KHOẢN 1 ĐIỀU NÀY (tức là Điều 30 của Thông tư 59 như đề cập bên trên) 

=> KẾT LUẬN từ 1/1/2018 trở đi: Vậy tại ĐIỂM b KHOẢN 2 ĐIỀU 4 của THÔNG TƯ SỐ 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 "b) Các KHOẢN PHỤ CẤP LƯƠNG gắn với QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC  KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG"=>KHÔNG PHẢI LÀ PHỤ CẤP ĐÓNG BHXH


•    Ý 2: và CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC theo quy định tại ĐIỂM a KHOẢN 3 ĐIỀU 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH.

Theo như ĐIỂM a KHOẢN 3 ĐIỀU 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể: a) Các khoản bổ sung xác định được MỨC TIỀN CỤ THỂ cùng với mức lương thỏa thuận trong HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG và TRẢ THƯỜNG XUYÊN trong mỗi KỲ TRẢ LƯƠNG.


=> KẾT LUẬN từ 1/1/2018 trở đi: Vậy tại ĐIỂM b KHOẢN 3 ĐIỀU 4 của Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 11 năm 2015 "b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.=> CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC KHÔNG GHI SỐ TIỀN CỤ THỂ TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG MÀ NÓ GẮN VỚI KẾT QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THÌ KHÔNG PHẢI CHỊU BHXH.

=> VẬY CÁC BẠN BIẾT PHẢI GHI LÀM SAO TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỂ TỐI ƯU SỐ TIỀN BHXH PHẢI NỘP RỒI NHÉ. Tức là trên hợp đồng lao động chúng ta có thể dùng từ là phụ cấp khác hoặc bổ sung khác theo bảng đánh giá kết quả công việc hàng tháng của ban giám đốc để xem xét có phụ cấp hay không phụ cấp. (Công ty bạn phải có quy chế phụ cấp theo kết quả đánh giá công việc hàng tháng). Tức là mục này không có SỐ TIỀN CỤ THỂ TRONG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Lưu ý một vài khoản chế độ và phúc lợi khác mà người lao động không phải đóng BHXH theo như Khoản 3 Điều 30 của thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 như sau:


Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động (Tức là 14 khoản thu nhập của người lao động không phải tính đóng BHXH)

Đọc đến đây các bạn biết những khoản phụ cấp không đóng bhxh và các khoản bổ sung khác không phải đóng bhxh rối nhé, Hy vọng bài này giúp các bạn làm tốt công tác khi làm hợp đồng lao động

 

LIÊN HỆ VỚI TÔI
Hotline hỗ trợ: 0914.540.423
Facebook (Hải Bùi): https://www.facebook.com/hai.bui.526
Group Facebook: tự học kế toán và thuế
Fanpage: https://www.facebook.com/tuhocketoanvathue/
Youtube: tự học kế toán
Email: buitanhai1610@gmail.com
Website bán sách tự học kế toán: www.sachketoan.org


 

TOP